Driften og avlsbygningerne

Ingvorstrup har 94 ha landbrugsjord, der dyrkes med raps, byg og hvede. 10 ha er skov - og gården har 1,9 km. landkanal - Sydkanalen ved Kolindsund.
Med områderne langs Sydkanalen og vandløb samt brak og skov er der til Ingvorstrup Hovedgaard knapt 30 ha rekreativt område.
🤩 
I 2004 valgte Hans Alrøe Christensen at blive fuldtidslandmand.
Det var besluttet at modernisere bygningerne.
Avlslængerne var nedslidte og utidssvarende. De stod ikke til at kunne bevares. Derfor blev de fjernet.
🤔
I stedet for opførtes i henholdsvis 2004 og 2006 to længer på 540 m2 til maskiner, værksted og lager og i 2008 en ny ladebygning på 1300 m2. Hans Alrøe har tegnet bygningerne og Mågevejens Murer- og tømrerforretning har opført dem. Længerne er i røde facadesten, der  efterfølgende er sandskurret og malet hvide. De er dækket af blå glaseret tegl.
Jørn Sørensen, der stiftede Mågevejens Murer- og tømrerforretning i 1969, udarbejde terminsplaner og foretog ugenlige besøg på byggepladsen. Terminsplaner og priser er altid blevet overholdt. Ordholdenhed og solid faglig ekspertise har givet os tilid til MMT. I 2007 blev et generationsskifte indledt, der i år 2009 var endelig gennemført.

Avlsbygningerne til Ingvorstrup Hovedgaard har så vidt vides altid været hvide. Gårdenes egnsfarver sendte tidligere sinal til skatteopkræverne. Hovedgårdene betalte "skat" ved at bidrage til landets forsvar. Den hvide farve "fortalte" skatteopkræverne, at gården bidrog til landets forsvar, og her skulle de ikke komme ind og opkræve.
Hovedgaardene tabte deres skattefrihed ved nye regler, der indførtes i 1802. Indtil da havde hovedgaardene haft skattefrihed for al den jord, som hørte under selve hovedgaarden, mens bøndergodset naturligvis allerede dengang var beskattet.

Hovedbygningen blev i 2005 pudset og malet hvid, og en istandsættelse af kælder og loftsetage blev indledt. I 2007 påbegyndtes arbejdet med gårdens omgivelser.
En staklade undgik branden i 1920, men blev stormskadet i februar 2011. MMT opfører nu en ny lade på dette fundament. Det er hovedsagelig de samme medarbejdere, vi i opbygningsperioden har kontakt med. Dette bekræfter en solid faglig ekspertise samt stabiltet blandt de 130 -150 medarbejdere i MMT-forretningen i Hadsten.

I hver gavl af de to først opførte længer er der to runde huller til sløruglerne. På Djursland er der kun få par af disse, men det er lykkedes at få ringmærket nogle slørugler på Ingvorstrup.
Der har været unger flere gange i den opsatte redekasse.

På Ingvorstrup Hovedgaard er man meget interesseret i fugleliv og giver derfor gerne redeplads til uglerne. På gården er der også ynglende natugler, kirkeugler, tårnfalke, nattergale samt tre svalearter, og der er mange fiskehejre. Desuden er der bl. a. observeret isfugl og ravn.

Hans Alrøe mener, at tilbagegang af blandt andet svaler skyldes miljøregler. Et svalepar skal have to kuld unger om året for, at bestanden kan opretholdes. Når man forlanger, at møddinger og gylletanke skal overdækkes, så forsvinder fluerne, og der bliver brud i fødekæden. Fugle forsvinder. Vi tætner vore bygninger, og dermed fjerner vi redestederne for mange fugle, og det skal man være opmærksomme på, når vi bygger nyt.